Privacyverklaring

La Vie Huidverzorging

In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we van u verkrijgen. We voldoen aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens), zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Onze contactgegevens:

La Vie Huidverzorging

Erve Joost 12

7451 VN Holten

T: 06 23 09 70 28

info@laviehuidverzorging.nl


W. Aanstoot is de Functionaris Gegevensbescherming van La Vie Huidverzorging. Zij is te bereiken via info@laviehuidverzorging.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken:

La Vie Huidverzorging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  1. Voor- en achternaam
  2. Geslacht
  3. Geboortedatum
  4. Adresgegevens
  5. Telefoonnummer
  6. E-mailadres
  7. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

La Vie Huidverzorging verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar


Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over cliënten die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@laviehuidverzorging.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

La Vie Huidverzorging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Het afhandelen van uw betaling

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder op uw verzoek

- Persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.
- Het monitoren van de voortgang van de behandeling

- Foto’s voor het gebruik op Social Media (onherkenbaar tenzij anders is overeengekomen)


Geautomatiseerde besluitvorming

La Vie Huidverzorging neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's op systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van La Vie Huidverzorging) tussen zit. Je kunt ons vragen welke daartoe relevante computerprogramma's of -systemen wij gebruiken. 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

La Vie Huidverzorging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Persoonsgegevens > 7 jaar > Belastingplicht

Personalia > 7 jaar > Belastingplicht

Adres > 7 jaar > Belastingplicht

Enzovoort > 7 jaar > Belastingplicht


Delen van persoonsgegevens met derden

La Vie Huidverzorging deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. La Vie Huidverzorging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

La Vie Huidverzoging gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door La Vie Huidverzorging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@laviehuidverzorging.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


La Vie Huidverzorging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Afmelding e-mail berichtgeving

La Vie Huidverzorging gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te versturen. Afmelding voor deze mailingen is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing. Telefonisch afmelden hiervoor kan ook. Wij zorgen dan dat je deze mailingen niet meer ontvangt.


Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je om regelmatig onze privacyverklaring te bekijken.

   

La Vie Huidverzorging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@laviehuidverzorging.nl